Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ministry of Justice, Transparency and Human Rights
General Secretariat Against Corruption

Καταγγελίες - Complaints

 

Κύλιση στην Αρχή